Ti-Entertainment

Antik Roma ve Dinsel İnançları Dinler Tarihi

Antik Roma ve Dinsel İnançları

T.C Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- Dinler Tarihi Yüksek Lisans

antik_roma_roma_dinleri_tugrul_kurt.pdf

 


Antik Roma ve Dinsel İnançları

Çalışmaya dair:

Bu çalışmamızda Antik Roma ve Roma dinlerini en genel özellikleri ile kısaca zikretmeyi hedefledik. Roma devletinin efsanelere göre kuruluşu, Roma’nın tanrıları, dinleri, inanışları ve Roma’daki çeşitli inanışlar ve özellikle mistik hareketleri ana hatlarıyla zikredilmiş, mitolojik bilgilere yer verilmiştir. Bu çalışmada Antik Roma ele alındığından Roma devletinin yıkılışına kadar değil, aslında 4. Yüzyılda Hristiyanlığın kabul edilmesine kadar zaman ele alınmıştır.

 

 

İçindekiler:

Giriş
I. Roma’nın Kuruluş Efsanesi
II. Etrüskler ve Dinî İnançları
III. Roma’da devlet ve özel din anlayışı
1. Devlet Dini (Sacra Publica)
2. Özel Din (Sacra Privata)
IV. Krallar Dönemi
V. Cumhuriyet Dönemi
VI. Sezarlar Dönemi
VII. Roma’da Mistik Hareketler
1. İsi Kültü
2. Mithras Kültü
- Mitraizm ve Hıristiyanlık
Ek: İnciller’e göre Hz. İsa’nın doğuşu
Sonuç
Kaynakça

Giriş:


Roma devleti yedi yüzyılı aşkın bir süre boyunca dünyayı şekillendirdi. Trajan döneminde, (M.S.115-117) yani devlet sınırlarının en geniş olduğu dönemde doğuda Mezopotamya ve Mısır, batıdaysa Britanya ve İber yarımadasına kadar uzanan bu medeniyet, doğuşundan batışına kadar birçok dönemden geçti. Bu dönemleri kısaca dörde ayırmak mümkündür. Krallar dönemi (M.Ö 753-509), Cumhuriyet Dönemi (M.Ö 509-M.S. 27), Sezarlar Dönemi (M.S 27-284), Geç Antik dönem (285- 6./7. Yüzyıl). Roma devleti M.S 476 yılında sona erdikten sonra kültürel mirası yedinci yüzyılda Bizans devletine intikal etmiştir. Roma devletinin birçok kültürü coğrafyasında barındırması aynı zamanda birçok farklı din mensuplarını da içerisinde bir araya getirdiğini gösterir. Nitekim Hint- Avrupa din unsurlarıyla Oryantal din unsurlarını aynı zamanda barındırmıştır. Bunun en önemli nedeniyse bilhassa son dönemlerine doğru Roma devletindeki hâkim olan çoğulcu yaklaşımdır. Peki, Roma dini diyebileceğimiz bir dini sistem var mıdır? Varsa bu din hangi nitelikleri taşıyordu ve neyden etkilenmişti? Bu sorular aynı zamanda Roma devletinin etkilediği Batı uygarlığının dinsel inanışlarına ve bu bağlamda özellikle Hristiyanlığa kadar uzanmaktadır. Binaenaleyh Roma devletinin başlangıç döneminden son dönemlerine kadar dini açıdan geçirdiği evreleri tetkik etmek, aynı zamanda kültürel mirasını daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

 

I. Roma’nın Kuruluş Efsanesi:


Öncelikle Roma devletinin ana kalbi, merkezi ve tek odak noktası olan Roma şehrinin kuruluşuyla ilgili rivayetleri incelemek gerekir. Bazı antik yazarlara göre, Roma’ yı Aeneas kurmuştur. Aeneas Truva hanedan mensubu Ankhises ile aşk ve bereket tanrıçası Afrodit’in oğludur. Truva şehrinin istilasından babasını sırtına alarak, Prens Hector’un emanet verdiği ve sahibinin bir gün büyük bir uygarlık kuracağı kehanetiyle bilinen kılıçla kaçabilmiştir. Rivayetlere göre o, uzun ve meşakkatli bir deniz yolculuğundan sonra İtalya’da Laetium denilen bölgeye varır ve burada bir şehir kurmaya karar verir.
Ancak bizzat Romalılar tarafından daha fazla tutulan hikâye farklıdır. Plutarch ve Halikarnassos’lu Dionysios’ un rivayetlerine göre Aeneas Roma’ yı kurmamıştır. Laetium’ daki yerli halk ile kaynaşıp Lavinia diye bir kadınla evlendi. İulius adlı oğlu Albalonga şehrini kurdu (İulius Caesar kendi soy seceresini buraya dayandırır). Silvius adlı oğlunun soyundan ise Numitor ve Amulius adlı iki kardeş krallık için savaştılar ve Alba kralı Numitor Amulius  tarafından tahttan indirildi. Numitor’ un olası veliahtlarını da defetmek için oğullarını öldürüp kızı Rhea Silva’yı Vesta rahibesi olmaya zorladı. Vesta tanrıçası hane ve ocağın bereket ve koruma tanrıçasıydı, sonraları Roma devleti onun adına Vestalia denilen Bayram günleri ihdas etmişti. Ona hizmet eden rahibelerin ömür boyu bakire kalmaları gerekirdi. Fakat savaş tanrısı Mars Rhea Silva’yı tapınaktan indirip ona tecavüz etti. Rhea bunun üzerine ikiz çocuklar Romulus ve Remus’u doğurdu ve onları bir sepetin içinde Tiber nehrine bıraktı. Kıyıya vuran sepeti bir dişi kurt (lupa capitolina) buldu ve onları emzirdi. Faustilus denilen bir çoban ikizleri buldu ve onları yanına alıp büyüttü. İkiz kardeşler büyüdükten sonra dedeleri Numitor tarafından tanındılar ve tahtı geri almasına yardım ettiler. Bunun üzerine Numitor onlara istedikeri yerde şehir kurmalarına izin verdi. Romulus Palatium tepesini seçerken kardeşi Remus Aventinus tepesini seçti, tanrıların hangi seçimi kutsadıklarını anlayabilmek için kuşların uçuşunu seyrettiler. Romulus 12 akbaba, Remus ise 6 akbaba görmüştü ve böylelikle kent Palatium’ da kurulacaktı ve bu onur Romulus aitti. Romulus bunun üzerine hemen işe koyuldu ve Palatium’un çevresine sabanla şehrinin projesini çizmeye başladı: surları, hendeği ve kapıları çizdi. Remus alaycı biçimde surların üstünden atlayınca, Romulus sinirlenip kardeşinin üzerine atladı ve onu öldürdü, zira bir şehrin surları kutsaldı. Romulus kardeşini katlederken şöyle haykırdı: ’’gelecekte benim surlarımı aşacak herkes işte böyle ölsün!’’  
Bu destan en azından şehrin kuruluş tarihi (M.Ö. 753) ve yeri açısından arkeolojik bilgilerle örtüşmektedir. Ancak mitsel olduğu da açıktır. Şehrin kurucusu Romulus’ un şeceresi iki hatta üç tanrıya dayanır: Afrodit, Aeneas (bir savaş sonrası tanrıların evi Olimp’e alındı ve tanrı ilan edildi) ve Mars. İkizlerin tıpkı Musa’da olduğu gibi nehre bırakılmaları da dikkat çekicidir. Bir hayvan tarafından korunup bir çoban tarafından büyütülmeleri kaderlerinin daha yüksek merciler tarafından çizildiği ve kutsandığını ifade eder. Eliade’ ye göre Romulus’ un Remus’u öldürmesi bir nevi insan kurbanıdır.  Zira onun kutsal surların üzerinde kurban edilişi kentin mutlu geleceğinin teminatıdır adeta. Bu nedenlerden dolayı Eliade bu hikâyeyi Hint-Avrupa kozmogonileriyle irtibatlandırır. Daha sonraki dönemlerde, Romalı entelektüellerin devletin başına gelen felaketlere cevap ararlarken, kardeş katlini bir nevi ilk günah olarak nitelendirmeleri, onların Roma devletinde ilk dönemlerde hâkim olan arkaik din anlayışından nasıl uzaklaştıklarını gösterir.
Romulus’ un kurduğu kent Latium’ un sürgünleri ve bölgenin çobanları tarafından iskân edilmişti. Halkının çoğalması için Romulus bir şenlik sırasında adamlarının Sabinli kadınları kaçırmalarına göz yumdu. Sabinler önce intikam almak isteseler de kadınlar aileleriyle adamların arasını buldular ve birçok Sabinli kente yerleşmiş oldu. Romulus siyasi yapıyı ortaya koydu, senato ve halk meclisini de ihdas etti. Sonra şiddetli bir fırtına içinde kayboldu ve halk onu (Aeneas’ ın hikâyesine benzer şekilde) tanrı ilan etti.
Destanda Halk Meclisi (consilium plebis) ve Senato’nun (Senatus) Romulus tarafından kurulmuş olmaları, Roma’ daki siyasi yapının dokunulmazlığını temellendirmek için olabilir. Ayrıca Romalılar kendilerini bu şekilde Tanrıların istediği biçimde bir devlet yapısına sahip olan bir uygarlık olarak görüyorlardı. Romulus ’tan sonra Numa dinsel kurumların örgütlenmesine yoğunlaştı. Numa’ dan sonra Servus Tullius şehrin büyümesinden ve örgütlenmesinden sorumlu Kral olmuştu. Eliade ve  kendisinin de alıntıda bulunduğu Georges Dumezil  üç işlevli dinsel ideoloji hipotezinin bir örneğini de Roma’ nın kuruluşu mitinde tarihselleştirilmiş olarak bulur: İupiter tarafından korunan Romulus, savaş teknisyeni Etrüsk Lucomon ve kadınları ve zenginlikleri getiren Tatius ve Sabinliler.  Bu anlayış sonraları Roma’nın ilk dönemlerde tapındığı üç büyük Tanrı’da da görülür: Iupiter, Mars, Quirinus. İlk işlevin ikiye bölünmesi diğer Hint-Avrupa dinlerinde görüldüğü gibi , Romalılarda da görülür: Bir tarafta Romulus korkunç İupiter için tapımı kurar diğer taraftan Numa Fides Publica tapınağını kurar, iyi niyeti sağlayıp yeminleri kayeden tanrıçaya saygıyı zorunlu kılmış olur. Bu ikili ayrım Roma rahiplerine de yansır: Flamenler yasal rahiplerdirler ancak bunların yanı sıra kentte çıplak vaziyette ellerinde kırbaçlarla kadınları doğurgan kılmak için koşan Lupercuslar vardır. Sonuç olarak daha Etrüsk ve Yunan dinlerinin etkisinde kalmadan evvel, Roma dini başlangıç evresinde Hint-Avrupa dinlerine yakın durmaktadır diyebiliriz. Roma dinsel düşüncenin diğer yönleri de milli, ampirik, görselleştirişi ve siyasi olmalarıdır. Tarihselleştirme onların metafizik karşıtı eğilimini gösterir, nitekim onlar aynı zamanda tarihte olan şeylere dinsel ilgi göstermekteydiler ve pragmatizmlerinden dolayı da ileride tarihlerinde olacak şeyleri alametler ve ritüeller vasıtasıyla öğrenebilmeye merak salmışlardı. Erken dönem Romalılar anlayamadıkları tabiat olaylarında tanrıların fillerini görürler. Etrüsk etkisinin altında kalan Roma uygarlığı, bu filleri belli bir tabiat olayı terimi altında toplamaya başlar ve isimlendirilir. Böylelikle kendi işlev çerçevesiyle sınırlı kalan tanrılar oluşur. Örneğin Etrüsklerdeki yıldırım tanrısı Volta Jüpiter’ e dönüşür ve Roma’nın koruyucusu konumunu alır.  Örnekten de anlaşıldığı üzere erken dönem Roma dinini daha iyi anlayabilmek için, Etrüsklerin dini inançlarını incelemek gerekmektedir.

 


II. Etrüskler ve Dini inançları


Etrüskler tam olarak nereden geldikleri hala belli olmayan  M.Ö. 8. Yüzyıl ile 1.yüzyıl arası orta İtalya’ da, Alplerin yamacında ve Toskana’ da yaşamış olan bir millettir. M.Ö 750 ile 250 yılları arası şehirlerarası antlaşma şeklinde bölgede hâkim kültürü oluşturmuşlardı. Roma’nın kuruluşundan itibaren genişlemesi Etrüsk hâkimiyetinin zayıflamasına ve tek tek şehirlerinin Roma hâkimiyeti altına girmesini beraberinde getirdi. Roma’daki dinsel hayat ve özellikle kırsal alandaki din anlayışı Etrüsk din anlayışı tarafından etkilendi.
                                         
           Etrüskler dindar bir millet olarak tasvir edilirler. Kendisini çeşitli türlerle gösteren genel bir tanrısallık inancı zamanla yunan etkisiyle birlikte antropomorfik tanrı tasvirleri olarak geliştirilmişti. Büyük Tanrı ve tanrıçalar antropomorfik bir surete kavuşurken, demonlar ve küçük tanrılar chtonik olma vasıflarını ve kişiliksiz olmalarını korumuşlardı. Etrüsklerin en ulu tanrısı Voltumna idi, , bitkilerin büyümesinden sorumlu olan tanrıydı. Tin isimli tanrı da önemli bir yere sahiptir, zira o yıldırımları atar ve baba figürüne benzer biçimde tasvir edilmişti, aynı zamanda o Romalılarda yunan etkisiyle birlikte Jüpiter adlı ulusal tanrıya dönüşmüştü. Onun eşi olarak tasvir edilen Uni, Romalılarda şehrin koruyucusuydu ve yunan tanrıçası Hera’ya benzetilerek Iuno adını almıştı. Baş tanrıların yanısıra birde küçük tanrılar vardı, arkaik toplumlarda her küçük iş için Tanrı vardı. Bu Tanrılardan bir kaçı sonraları Romalılar tarafından da adapte edildi, Larlar Manlar ve Penatlar ve Novensiles bilhassa ev tapımında önemliydiler. Etrüsk inancı bir nevi vahiy diniydi, Tanrılar isteklerinin nasıl bilineceğini topraktan çıkmış olan çocuk görünümlü bir ihtiyara bahşetmişlerdi. Bu düşünce aynı zamanda Etrüsklerde hâkim olan ahiret inancı ve determinizmle alakalıdır. Her şeyin tanrılar tarafından öngörülmüş olduğuna inanan Etrüskler, tanrısal iradenin keşfedilebilmesi için sırlar içeren kitaplara ( ’’libri acheruntici’’, ’’fulgurale’’ ve  ’’agrimensores’’) sahiptirler. Bu kitapta hem yaşamın her alanını düzenleyen hem de genel ismiyle la disciplina etrusca olarak bilinen, kehanet ritüelleri vardır. Roma efsanesinde de geçen kuş seyri (auspicia), yıldırımların düştüğü yerlerin kutsal atfedilmesi (fulgurales) ve yeni kurban edilmiş hayvanın iç organlarını okuma (haruspicia) vardı. Bu kültler de Romalılar tarafından öylece adapte edildi.
Etrüsk dininin Roma dini üzerindeki bir diğer etkisi ise, Tanrıların var olmalarının tek tezahürünün zamanı belirlenebilen filleri yapabilmeleri olduğudur. Numen olarak da bilinen bu olgu, hem Tanrısal filleri hem de Tanrı’nın kendisi için kullanılır. Eski Roma dini arkaik ve tarımsal olması ve ayrıca Etrüsk etkisi altında olması hasebiyle Tanrıların tasvirlerini tanımazdı, tasvir etme daha sonra Yunan etkisiyle ortaya çıkmıştır. Etrüsk ve dolayısıyla Romalı dini inanç sisteminde Tanrı’nın antropomorfik tasviri yoktu ve sadece kültler ve Tabiat işaretleri (kehanetler) vasıtasıyla anılabilirdi. Buna karşılık Yunan düşüncesi Tanrıları mitler ve kültsel imgeler yardımıyla tasavvur edebiliyordu.  Sonuç olarak animistik dönemden sonra (numen) Romalılar Grek tanrılarıyla tanışmışlar ve mitolojik düşünceyi devralmışlardır.
 Tüm bunların sonucu Romalı’ nın dini, insanların temel ihtiyaçlarının da üstünde kozmik ve soyut güç olarak görmemesidir. Romalı’ ya göre din pragmatiktir, ve güncel hayatın ve devlet işlerinin bir nevi hizmetindedir. 
Bir diğer önemli nokta Roma’ nın yabancı kültür ve Tanrılara karşı olan hoşgörürlüğüdür. Zira yukarıda zikredilenlerden hareketle Roma dinin tanrılarının bir kısmının yerli, bir kısmının Grek menşeili ve bir kısmının Etrüsk olduğu söylenebilir. Romalıların bu konuda yelpazeyi geniş tuttukları ileriki dönemlerde de müşahede edilecektir. 

 

III. Roma’da devlet ve özel din anlayışı

1.Devlet dini (Sacra Publica)
Roma’ nın kuruluşundan itibaren devlet din işlerini denetim altında tutmuş ve bunun için özel müesseseler geliştirmiştir.  Bunlardan bazıları: Flamen adlı rahipler, başrahiplerdi, bunların alanları kısıtlı idi. Örneğin Jüpiter’e ait işleri Flamen Dialis, Quirinus’ ait işleri Flamen Quirinalis vs. görmekteydi. Bunların dışında bir de kutsal devlet ocağının koruyucuları olan 6 Vesta rahibesi (Vestales) vardı. Ayrıca Etrüsk etkisinin ürünü olan kâhinler grupları mevcuttu: augures ve haruspices. Harp ilanlarını onaylayan veya fesheden rahiplere Festiales denilirdi. Din işlerinin baş sorumlusu Pontifex Maximus idi. Onun altında da din işleri heyetini oluşturan Pontifexler yer alıyorlardı. 
Bu müesseseler aynı zamanda halkın dini hayatını festivaller ve şölenlerle diri tutmaya çalışıyorlardı. Bunlardan bazılarını saymak gerekirse:
4-10 Nisan arası ana tanrıça Kybele adına düzenlenen Ludi Megalenses
28 Nisan- 3 Mayıs Ludi Floriales cinsel içerikli festival baharın ve çiçek tanrıçasının onuruna düzenlenir
24 Haziran Fortuna için düzenlenen festival
 Bunların dışında devlette önemli kararlarda dine başvurur, hiç bir karar tanrılara başvurulmaksızın alınmazdı.

 

2. Özel din (Sacra privata)
Roma’ nın ana tanrılarının yanı sıra tasvir edilmeyen tanrıların olduğu vurgulanmalıdır. Örneğin fides (sadakat), fortuna (şans), Honor (şeref), pietas (dindarlık) gibi manevi fikirler de Tanrısal şahsiyetler olarak düşünülmüşlerdi.
Bir diğer önemli Tanrı grubu ev veya ocak tapınımında ortaya çıkar. Bunlar Larlar, Menatlar ve Penatlar gibi. Bu tanrılar bir ailenin aile tapınağı etrafında tapınırlar ve atalar kültüyle de birleşmiştiler. Her ailenin kendine mahsus özel tanrıları vardı ve bu Larlar aileyi korumaktaydılar. Aile tanrılarının tümü Dii familienses olarak adlandırılırdı.
IV. Krallar dönemi (M.Ö 753-509)
Krallar döneminde ruhban hiyerarşisinde kral ilk sıradaydı (res sacrorum= kutsalın karlı).   Kral’ ın evinde tapımlar ve kültler flamines maiores tarafından yönetiliyordu. Roma tapımlarında her bir ritüel için özel rahipler vardı ve sadece bir veya iki ritüeli gerçekleştirebilme yetkisine sahiptiler. Arkaik bir inanç söz konusu olduğu için flamenlerin tabuları vardı. Flamenlerin dışında bir de inisiyatif sahibi olmasıyla temayüz eden pontifus maximus müessesi vardı. Bayramı denetleme, siyasi toplantılarda dini soruları yanıtlama, rahipleri atama gibi görevleri vardı. Romalılar tarihsel başlangıçlarında yalnızca bir hiyerarşik tanrı grubuna sahip idiler:
Iupiter, Mars, Quirinius üçlüsü ve onları tamamlayan İanus ve Vesta.  Iupiter, egemen, göksel ve yıldırımlar yağdıran, adalet dağıtıcı tanrıdır. Mars tüm italik halklarda olduğu gibi savaş tanrısıdır. Quirinius da bereket ve bolluk tanrısıdır. Vesta Roma’nın koruyucu tanrıçasıdır. Vesta rahibeleri sürekli yanan ve şehrin ocağı olan ignis vestae ateşinden sorumludurlar. Etrüsk ve dolayısıyla Yunan etkisiyle birlikte Iupiter, Mars, Quirinus üçlüsünün yerini Jüpiter, İuno  ve Minerva  alır, ayrıca tanrıların imgeleştirmiş hali, heykeller mevcuttur. Capitol’de bunlara tapınıyordu. İupiter orijinallik açısından Roma’ya ait idi, ancak Minerva ve İuno Etrüsklerden alınmıştı.  

 

V. Cumhuriyet Dönemi (M.Ö 509-M.S. 27)

Cumhuriyeti başlangıcından itibaren Yunan tanrılarının hızla asimile edildiği görülür. Sırayla Mercurius, Apollon ve Venüs Romalıların tanrıları arasına girdiler. Bu gelişme de yine Romalıların tanrılarla ‚iyi geçinme’ konusundaki hassasiyetlerinin göstergesidir. Hiç bir Tanrı’nın gazabını üstüne çekmemek için, farklı Tanrıları asimile etmişlerdi. Daha önce de belirtildiği gibi, Romalılar tarihi olaylara anlamlar yüklüyorlardı. Bu açıdan Roma’ nın M.Ö. IV. yüzyılın başlarında Kelt istilasına, ikinci Kartaca savaşında da mağlubiyete uğraması Romalıları bulabildikleri ne kadar tanrı varsa onlara başvurmaya itti. Bunun dışında devletin başına gelenler tapımda yapılan hatalara mal edildi. Hanibale karşı kazanılan savaş sonrası, Romalılar Sibylla kitaplarına uyarak ilk Asya tanrısı Kybele’yi Roma’ya getirdiler.  Magna Mater’in Paladium’da kurulan heykeli, devlet ruhbanlığı tarafından düzene sokulan tapımını sağlıyordu.  Romalılar Kartaca’ ya karşı daha fazla savaş kaybettikçe Asya tanrıları Roma’da çoğalmaya başladı. Asya Tanrılarını Roma’ ya getiren aristokrasi sınıfı idi, ancak onlar hem Tanrılara saygısızlık yapmaktan korkarak onları kabul ediyor, hem de öte yandan tapımını denetleme ihtiyacı duyuyorlardı.
M.Ö IV yüzyıldan itibaren Roma’ da kişisel dinsel deneyim giderek acilleşen bir gereksinim ortaya koydu: Nitekim bu ihtiyaca binaen devlet yönetimi dışında kalan küçük, gizli dernekler oluştu. Bu tapımlardan biri Dionysos kültüne ait olan bacchanalia idi. Senato bacchanalia kültüne karşı birçok dava yürütmüştür.  Burada önemli olan Roma devletinin kendi kontrolü dışında kalan her türlü tapınmanın önünü kesme isteğidir. Bacchanalia’ya karşı çıkarılan Senato kararı (senatus consultum) üç yüzyıl sonra Hıristiyanlar’a karşı yürütülen davalarda örnek olmuştu.
Cumhuriyetin son evrelerinde yunan felsefesinin etkisi altında kalan Akdeniz dünyasında, eski din adeta bir kriz yaşamıştır. Bilhassa devlet erkânında ve ilim adamlarında felsefeci şüphecilik ve astrolojiye eğilim müşahede edilmektedir.
İlk Sezar Augustus (M.Ö. 63- M.S. 14) devlet yapılanmasında, eğitim alanında ve şehirleşmedeki tecidi hareketleri yanı sıra eski dini tekrar canlandırma teşebbüsüne de girdi. Devlete karşı olan tutum devlet kültü etrafında yenilenecek ve düzeltilecekti. Augustus yıkılan tapınakları tamir ettirdi, unutulmuş bulunan bir takım ritüelleri ve halk şölenlerini tekrar yürürlüğe soktu. O aynı zamanda Pontifex Maximus ünvanını da kendisi rahip konsillerine katılmakla yenilemiş bulundu. 
Fakat Augustus’ un bu girişimleri istediği sonucu göstermedi, zira onun eski din üzerindeki ısrarı siyasetine hizmet ediyordu ve halk farklı mistik akımlara eğilmeye başlamıştı.

 

VI. Sezarlar dönemi ((M.S 27-284)

Tarihsel olarak Gaius İulius Caesar ilk Roma sezarı olmasa da, principat’ ın ihdas edilmesinde önemli derecede öncüllük etmiştir. Onun kendisini Tanrı Venüs ve Aeneas’ın oğlu İulus’ un soy şeceresine dayandırması dikkat çekicidir.  Böylelikle gücünü tanrısal güçten aldığını vurgulamaktadır. Romalılar M.Ö. 200 civarında Helen hükümdarlık kültüyle tanıştılar. Bu kült Büyük İskender’e dayanmaktaydı ve oryantal dinlerde mevcuttu.  Julius Caesar bu kültle Mısır’ da tanışmıştı ancak o öldükten sonra tanrı olarak tanındı. Roma vilayetlerinde halk, fatihine ve roma halkına tanrısal yüceltme sunmaktaydı. Roma Helen kültüründen gelen bu kültü yavaşça entegre etmiştir: Sezarlar vefatlarından sonra ‚Apotheose’ yanı tanrısallaştırmaya nail olabiliyorlardı. Bunun için Sezar’ın na’şı yakılır ve Jüpiter’in sembolü olan Kartal ölünün ruhunu ölümsüzler diyarına götürmek için serbest bırakılır. Ancak bütün bu merasim senato tarafından onaylanmalıdır. Henüz hayatta olan Sezarlar tanrısallaşamazlardı, ancak doğuda hükümdarın tanrısallaştırılması bir merasimle  yapılıyordu ve kabul görmüştü. Fakat batıda bilhassa Roma da, Nero, Caligula ve Domitian gibi Sezarların girişimlerine rağmen, hükümdarın tanrısallaştırılması kültü halk tarafından kabul görmedi. Daha sonraları Hristiyan ve Yahudilerin Roma’da nüfuslarının artmasıyla birlikte, Hükümdarın tanrısallaştırılmasının onlar için monoteizm açısından problemli olduğu görülmektedir.  Yahudiler Trajan altında, Hıristiyanlar ise Konstantin altında religio licita olmaya hak kazandıktan sonra üzerlerindeki baskı hafiflemiştir. 

 

VII. Roma’da mistik hareketler

1. İsis Kültü
Cumhuriyet döneminde başlayan ve son dönemlere kadar devam eden mistik hareketlere karşı ilgi, birçok yabancı din unsurlarının Roma’ya entegre olmalarından kaynaklanmıştır. Bunlardan belki de en önemlisi İsis kültüdür.  İsis en önemli Mısır tanrıçalarından biridir. Osiris’in karısı ve aynı zamanda kız kardeşidir. Hint-Avrupa dinlerinin aksine Mısır tanrıları sadece bir fonksiyonu görmez birçok vasfı kendilerinde barındırırlar. İsis bereket, sevgi, güneş, ay, fakirler, deniz tanrıçasıydı. Mısır mitolojisine göre, Osiris’le birlikte Horus adlı bir oğlu vardır. Osiris Seth tarafından öldürülür ve cesedi parçalara ayrılır. Büyü sanatını bilen İsis Osirisin cesedini bulur ve onu tekrar hayata döndürür. İsis’in büyü sanatını bilmesi, doğum tanrıçası olması mistik bir hareket açısından çekicidir.

İsis kültünün öğretileri fakirlere ve mağdurlara hitap etmekteydi. Özellikle Roma din düşüncesinde olmayan öteki dünya anlayışı, mağdur olan kesimlere umut vad ediyordu. Bu kültün bir diğer özelliği de cinsiyet eşitliğindeki vurgu idi. İsis Kültünün müntesipleri uzun robaları ve kel kafalarıyla tanınmakta idiler. İsis kültüne benzer doğu inançlarının Roma’ya intikali, öteki dünya anlayışı, bir tanrıda çok vasfın birleşmesi açısından Hıristiyanlığın Roma halkı tarafından daha kolay benimsenmesine ön hazırlık olmuş olabilir.

 

2. Mithras Kültü: Mithra- Mitra ve Mitraizm

Roma’da var olan gizem dinlerinin en önemlilerinden bir tanesi de Mithraizm’dir. Özellikle Roma’da hâkim olan inanışların özelliklerini ve bundan da öte Hıristiyanlığı kabul etmeden önce Roma İmparatorluğunun, özellikle yönetici ve asker kesimin hangi dine bağlı olduğu ve ne tür bir inanışa sahip oldukları bakımından önemlidir. Zira Hıristiyanlığı seçmeden önce Konstantin de Mithra’ya inanıyordu. Binaenaleyh Hıristiyanlığı ve öncellikle 4. yy.’dan sonra Roma dini serüvenini daha net anlayabilmek için Mithra ve Mitraizm’in temel özellikleri, doğuşunu, yayılışını, temel esaslarını, Roma İmparatorluğu için önemine ve Hıristiyanlığa etkisine değinmek gereklidir.
Sanksritçe dost, arkadaş anlamına gelen Mitra, “Mithra” olarak geçtiği Avesta’da “anlaşma, gözleme” anlamında kullanılmıştır. Hemen şunu belirtelim ki,  “Mitra” kelimesi Hindistan’da kullanılırken, daha sonra İran ve civarlarına geçtikten sonra “Mithra” olarak ifade edilmiştir.   Mitra ve Mithra, her iki kelime de “akit, anlaşma, antlaşma, ittifak ve söz” anlamlarında kullanılır.  İran’da Mithra, anlaşmalardan sorumlu tanrı olarak bilinirdi. M.Ö X.V. yüzyıllarına ait çivi yazılı metinlerden tespit edildiğine göre, Hititlerle Mitanniler arasında gerçekleşen bir barış antlaşmasında Varuna, Mithra ve Nasatyaslar şahit tutulmuştur.  İran’da Zerdüşt’le birlikte Mithra’nın konumu zayıflamıştır. Ancak Zerdüşt sonrası tekrar itibar kazanmış ve daha da güçlü tezahür etmiştir. Nitekim Mezopotamya’ya geçtiğinde orada güçlü bir etkiye sahipti. Babil’de Keldaniler’in yıldız ve gezegenlerle ilgili görüşlerinden etkilenir ve Anadolu’ya sirayet eder. Anadolu’da bir takım kurban uygulamalarıyla karşılıklı etkileşim içerisinde bulunduktan sonra Helenistik döneme geçer. Buradan daha sonra Yunan ve Roma inançlarını da ve nihayetinde Hıristiyanlığı etkiler.
Mithra kültü Helenistik dönemde senkretik bir dine dönüşmüştür. Mitraizm’in daima bir şekilde benimsenmesinin nedenlerinden biri de Mitra’nın güneşi simgeliyor olmasıdır, zira insanlar için güneş daima merkezi bir konuma sahip olmuştur.
“Yunanca, myein, myesis, mysteria, sözcükleri, Latinceye “initia, initiare, initiatio” İngilizceye “initiation” olarak, İngilizceden Türkçeye “Erginlenme” olarak geçmiştir. Buradan, gizemlerin birer erginleme töreni, gizemlere kabulün ve katılımın başlangıçta yerine getirilmesi gereken belli bir kişisel ayine bağlı tapınmalar olduğu anlaşılmaktadır. Gizlilik ve çoğu zaman gece oturumu bununla birlikte bulunur (Burkert,1999:22).”

Mithraizm’in gizemli inanış olduğundan toplantılar, ritüellerde küçük sayılacak gruplarca mağaralarda yapılmaktaydı.
“Mitraistler, ister doğal bir mağara olsun ister şehir içinde doğal bir mağara şeklinde düzenlenmiş bir yer olsun kendi tapınaklarını mithraeum olarak adlandırırlardı (Beck, “Mithraism”). Bu yerler en fazla yüz kişi almaktaydı “

 

Mithraizm ve Hıristiyanlık:
Mitraizm’in Roma’da da hâkim olması onu güçlü kılmış ve yukarıda da zikrettiğimiz gibi bazı araştırmacılara göre Hıristiyanlığı da etkilemiştir. Ernest Renan’a göre eğer Hıristiyanlık bir takım nedenlerden dolayı (ölümcül hastalıklardan dolayı) engellenmiş olsaydı ve yayılışı durdurulmuş olsaydı, bugün Batı’nın dini Mitriazm olurdu.  Kimi araştırmacılara göre Hıristiyanlığın zemini Mitraizm’dir. Bununla ilgili bazı inanç ve ritüellerde benzerliklerden bahsederler:


 

Özellikle zikredilen son örnekten yola çıkarak Hıristiyanlığın Mitraizm’den etkilenmiş olması muhtemeldir.

 

EK:İncillere Göre Hz. İsa’nın Doğumu 

Hz. İsa'nın doğumuna dört İncil’den sadece Matta ve Luka'da yer verilmekte ancak her iki İncil’de de bu olay farklı olarak anlatılmaktadır
Matta İncili'ne göre kıssa, Tanrı'nın Oğlu'nun soy ağacı ile başlamaktadır (Matta, 1:1-17)
Bu kıssanın devamında geçen “Imdi İsa, Kral Hirodes’in günlerinde Yahudiye Beytlehem’inde doğduğu zaman, işte şarktan Yeruşalim’e müneccimler gelip dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan zat nerededir?” (Matta, I,18-25) sözünden anlaşıldığına ve Luka’nın da benzer bir ifadesine (Luka 23:8) göre Hz. İsa Kral Arhelas zamanında doğmuştur
İncillerde kendisine yeni doğan çocukları katletme fiili atfedilen ve Filistin’i Roma adına yöneten Arhelas (Hirodes’in oğlu) M.Ö. 4 ve M.S. 6 yılları arasında iktidarda kalmıştır
Yani o zaman Hz. İsa’nın M.Ö. 4 ile M.S. 6 yılları arasındaki herhangi bir yılda doğmuş olabileceği ortaya çıkmaktadır
Ayrıca Luka İncilinde Kirinius’un Suriye valisi olduğu sırada Augustus tarafından çıkarılan bir emirle nüfus sayımının yapıldığı ve Hz. Meryem’in de nişanlısı Yusuf ile beraber Nâsıra’dan Beytlehem’e gittiği ve orada ilk oğlunu doğurduğu (Luka, 2:5-7) bildirilmektedir
Ancak bu bilgi de net değildir ve tam olarak ne zaman doğduğuna dair belirsizlik vardır
Luka İncil’inde Hz. Yahya’nın ve Hz. İsa’nın doğum sahneleri aynı üslup içerisinde anlatılmaktadır
Hz. Zekeriya’nın yaşlı karısının Yahya’ya hamile kalması (Luka, 1:11-13), bundan altı ay sonra Hz. Meryem’in Hz. İsa’ya hamile kalması (Luka, 1:26-27) ve her iki doğum anının da birbirine benzer ifadelerle anlatılması dikkat çekicidir
Hz. Yahya’nın Yahudilerin Fısıh bayramında doğmuş olduğu rivayeti eğer doğruysa, Fısıh bayramı Nisan’ın 15’inde kutlandığına göre bundan altı ay sonra doğan İsa’nın Ekim ayı içinde doğmuş olması gerekir. Batı Hıristiyanlığında 25 Aralık, Doğu Hıristiyanlığında ise 6 Ocak günleri Hz. İsa’nın doğum günleri olarak kutlanmaktadır.

Mitraistler, boğanın  etini  yiyenin  ve  kanından  içenin, kutsal  yemek  masasındaki ilahla-rıyla  yüz   yüze  gelenin; öldükten  sonra  da, ilahlarının  yanına  alınarak  ölümsüzlüğe ula-şacaklarına  inanmaktadır. Bu  nedenle,  ayinde  yenilen  yiyecek  ve  içilen  içecek, her  ne olursa olsun, yalnızca, bu dünyada ilahların gücünü kendilerine kazandırmayacak; fakat aynı zamanda da, ruhunun kurtuluşa ermesini sağlayarak, ölümden sonra yeniden doğuş mucizesini gerçek kılacak, ezeli ışıkla ödüllendirilecektir. Böylece Hristiyanlığa özgü tapınma tarzının içeriğini oluşturan, tanrının bedeninden yiyenin ve kanından  içenin  kurtuluşa  erişeceği  veya  sonsuz  yaşama  kavuşacağı  ayininin tarihsel kökenleri; gizemli Mitra tapınmalarına neden olan, Zerdüşt’ün öğrencilerine söylediği bu sözlerinde bulunmaktadır.

 

Sonuç:


Roma dini asırlar boyunca birçok evreden geçmiş ve başka dinsel düşüncelerle temasa girmiştir. Başlangıçta animistik bir tarım toplumu dini özelliklerini taşıyan sonraları ise Etrüsk ve Grek inanışlarıyla tanrı anlayışında mitselleşen ve antropomorfizmi benimseyen bir din anlayışına dönüşmüştür. Manevi tanrı kavramına özellikle vurgu yapan Romalı ahlaki değerleri de bu şekilde kutsamış, Tanrıların tarihi yönlendirdikleri ve bu yüzden iradelerinin açığa vurmuş hallerinin bir disiplin olarak aktarılması gerektiğini savunmuştur. Asırlar boyunca pragmatizmini ve hoşgörürlüğünü korumuş bulunan Roma dini, kendi menfaati için kendisine tamamen uzak olan doğu dinlerinden de unsurlar almaktan çekinmemiştir. Bu gibi gelişmeler son dönemlerde insanların devlet dininden uzaklaşıp, kendilerini İsis ve Mithras kültü gibi mistik, gizemli ve yabancı dinlere vermeleriyle sonuçlanmıştır. Bununla birlikte yunan felsefesinin şüpheciliği ve rasyonalizmi bilhassa eğitilmiş kesimlerde revaç görmüştür. İmparatorluk kültü de bu çerçevede Helen kültüründen esinlenerek Roma’ya taşınmıştır. Bu kült sadece tanrısallaştırılmış Sezar’la kısıtlı kalmayıp tüm Roma devleti ve vatandaşlarına yayılmış ve Republica Romana  kutsal atfedilmiştir. Tanrısallaştırma kültüne karşı çıkan Yahudilik ve yeni gelişen Hıristiyanlık monoteizmlerinden dolayı bastırılmaya çalışılmış, fakat Trajan ve Konstantin olmak üzere iki Sezar tarafından religiii licitae olarak kabul edilmiştir.  

 

Kaynakça:
o Ernest Renan, “Marc Aurele ou la fin du monde antique”, 1882;

o Hasan Gürsoy, Roma imparatorluğunda senkretik inançlar, s. 17, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010

o Hayrettin Kızıl, "MİTRA’DAN “MİTHRAS’IN SIRLARI”NA MİTRAİZM’İN KURULUŞ SERÜVENİ”, EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 55 (Bahar 2013).

o Heinrich Krefeld: Res Romanae. Ein Begleitbuch für die lateinische Lektüre. 3. Auflage. Hirschgraben Verlag, Frankfurt am Main 1962

o Kürşat Haldun AKALIN,  “MİTRA EFSANELERİNİN VE MUCİZELERİNİN HRİSTİYANLIK ÜZERİNDEKİ  ETKİLERİ”
Çukurova Üniversitesi

o Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi c.II, , s. 124,
Kabalcı 2003, İstanbul

o Ömer Çapar, Roma tarihinde Magna Mater Tapınımı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, c. 29, Sayı 14, Ankara 1978

 

 

 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Samuel Noah Kramer "Tarih Sümerde Başlar" Kitap Özeti

Samuel Noah Kramer "Tarih Sümerde Başlar" Kitap Özeti

DEVAMI

Kısa Dünya Tarihi

Dünya Halkların ve Dinlerin Kısa Tarihi

DEVAMI

Deutsch

Foto Galeri

<p>Yeni Ti-Entertainment.com hakkındaki görüşünüz?</p>